مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

نقش ورزش در سلامت دانش آموزان

 

نقش ورزش در سلامتی دانش آموزان
نقش ورزش در سلامتی دانش آموزان
طبق بررسیهای انجام شده ، كودكان و نوجوانان به طور كامل فعال و با تحرك نیستندو نیاز استبچه ها به ورزشهایی بپردازند كه برای بهبود بیماریهای قلبی و نیزارتقاء سلامت بلندمدت آنها مفید باشد. متاسفانه دخترها در خلال سن بلوغ و پس از آن كمتر از پسرها بهورزش می پردازند که این روند علاوه بر تاثیر منفی که در سلامت جسمانی مادران فردادارد در آینده نیزحتی با درمان های پزشكی هم قابل درمان وجبران نیست.

ورزشچگونه سلامتی كودكان را تامین می كند

كنترل وزن
ارتباط بین فعالیت فیزیكیو چاقی درسنین پایین كاملاً مشخص نیست و مطالعات مربوط به آن هم نتایج ثابتی را دراختیار متخصصان قرار نمی دهد. با این وجود، با افزایش وزش و تحرك و نیز كاهش مصرفكالری می توان وزن را كاهش داد.

نگرانی افزایش وزن بین كودكان و نوجوانانكاملاً به جا و منطقی است. بچه های چاق در معرض بیماریهای فشار خون، دیابت نوع دوم،نامنظمی هورمون رشد، مشكلات تنفسی و استخوان قرار دارند. این بیماران از فقداناعتماد به نفس و روابط اجتماعی رنج می برند.

رشد و نمو استخوان
ورزشباعث تاثیرات ثابت در رشد و نمو استخوان می شود. فعالیت بدنی ، خطر ابتلا به پوكیاستخوان را با افزایش غلظت مواد معدنی كاهش می دهد. تحقیقات انجام شده در مورد 40پسر بالغ كه به مدت 30 دقیقه و سه بار در هفته به ورزش می پرداختند حاكی از آن بودكه، حجم استخوان كمر و پا، و غلظت مواد معدنی در بدن آنها دو برابر كسانی است كهتحرك كمتری داشتند.

نتیجه این تحقیق در مورد 45دختربالغ هم مثبت بود. محققان معتقدند كه میزان حجم استخوان حتی پس از توقف ورزش كاهش نمی یابد. آنها بهاین نتیجه رسیده اند كه انجام حركات ورزشی قبل از سن بلوغ درصد شكستگی استخوان راپس از سن یائسگی تقلیل می دهد.

مراقبت ازقلب و رگهای خونی
اغلب ،بیماریهای قلبی عروقی در بزرگسالان نمایان می شود، با این وجود در سنین پایین همممكن است كه با آنها مواجه شویم. تحقیقات نشان می دهد كه ورزشهای هوازی در جلوگیریاز بیمارهای قلبی عروقی بزرگسالان بسیار موثر است، اما در مورد بچه ها هنوز نامشخصاست.

سلامت فكری و ذهنی
با توجه به آخرین شواهد، ورزش در بهبود افسردگیو اضطراب بزرگسالان وكودكان بسیارموثر است . فعالیت بدنی یكی از راهكارهای مبارزهبا هیجان روحی است. با توجه به برسی های انجام شده در مورد 220 بزرگسال مؤنث مضطربو نگران، آن دسته از افرادی كه در برنامه های ورزشی سخت شركت می كنند كمتر از تنشهای فیزیكی و روحی رنج می برند.


برنامه ریزی وایجاد انگیزه بین داشآموزان

مهمترین نكته برای دبیران ورزش این است كه بهطور مثبت تمایل دانشآموزان را به ورزش زیاد كنند و نیز دریابند كه هر فعالیت بدنی برای فرد خاصی مناسباست و با توجه به سن، موقعیت فیزیكی، مراحل پیشرفت و میزان علاقه دانش آموزان مناسبترین فعالیت بدنی را به آنها توصیه كنند. . كودكان ناتوان نسبت به هم سن و سالانتوانای خود كمتر با ورزش آشنایی دارند. جالب این كه این افراد برای افزایش قدرتبدنی و تناسب اندام خود به ورزش بیشتری هم نیازمندند ، بنابراین باید تك تك افراد،مدارس و مؤسسات مختلف نهایت سعی خود را بكنند تا روز به روزاین انگیزه مثبت را بیندانش آموزان افزایش دهند. مربیان ورزش می توانند با تهیه فهرستی از فعالیتها، بهمیزان مصرف انرژی و تحرك بدنی دانش آموزان پی ببرند. درضمن این روش به مربیان كمكمی كند تا ورزش هایی را پیشنهاد كنند كه متناسب با سن، اندام، علاقه و موقعیت بدنیآنها باشد.قابل توجه است كه هیچ ورزشی به تنهایی برای سلامتجسمانی و روانی نوجوانان و كودكان مفید نیست. این نكته بسیار مهم است كه با كمكاولیاء بتوانیم فعالیتهای بدنی را انتخاب كنیم كه با سن و توانایی فیزیكی بچه هامتناسب باشد. یكی از اهداف اصلی متخصصان این است كه بتوانند 30 دقیقه ورزش سبك وآرام را در اكثر روزهای هفته دانش آموزان بگنجانند. پیاده روی و دویدن آرام، باعثتناسب همه جانبه وسلامت روز افزون می شود.

باید دقت كنیم كه نظارت دقیق وهمه جانبه هم در انجام حركاتهای فیزیكی بسیار مهم است. بچه ها نباید اجسام سنگینبلند كنند، ضمناً باید تا رشد كامل اسكلت بدنشان از پرتاب وزنه خودداریكنند.

گاهی اوقات مربیان بچه ها را به انجام ورزشهایی وا می دارند كه متناسببا توانایی آنها نیست. متخصصان به افراد مبتلا به بیماری ضعف رباط ها پیشنهاد میكنند تا بیشتر به شنا و دوچرخه سواری بپردازند و از ورزشهایی مثل بسکتبال كه منجربه پیچ خوردگی می شود اجتناب كنند.


اصول ایمنی درورزشمدارس

رعایت اصول ایمنی مهم ترین عامل به شمار می رود. با این وجود حوادثناگوار مربوط به ورزش بسیار شایع است. یكی از بررسی ها حاكی از آن است كه 22 درصداز بچه های مدرسه ای طی انجام فعالیتهای بدنی مصدوم می شوند و اغلب این حوادث همبسیار جدی است. با بكارگیری روشهای دقیق و حساب شده می توان از این ناراحتی هاجلوگیری كرد..

به عنوان مثال، اولیاء باید به طور كامل دریابند كه آیا درمكانهای ورزشی كاملاً نكات ایمنی را رعایت میشودیا خیر،مسئولین نیزباید متوجه باشندکه مکان های ورزشی باید عاری از پستی وبلندی وبا فاصله مناسب از دیوار وموانع احداثگردند. با وجود این كه حفظ روحیه رقابت بین بچه ها بسیار مهم و مثبت است، باید آنهارا ازهل دادن یكدیگر به خصوص در مناطق خطرناك منع كنیم. شایان ذكر است كه بچه هاهنگام احساس درد در بدنشان نباید ورزش كنند و نیز نباید با مصرف مسكن در اینفعالیتها شركت كنند. مربیان و اولیاء باید بدانند كه صدمات و آسیب های بدنی ممكناست در آینده به ناتوانی ودر نهایت فلج اعضا بدن منجر شود.

به منظور اطمینانبیشتر، كودكان و نوجوانان باید برای هر ورزشی از وسیله ایمنی مناسب آن استفادهكنند. مثلاً هنگام فوتبال علاوه بر استفاده ازكفش های مناسب ،از فلمبند نیز استفادهنمایند. .

باید به كودكان و نوجوانان توصیه كنیم كه هنگام ورزش در معرضآفتاب، از كلاه و عینك آفتابی استفاده كنند. به منظور جلوگیری از فقدان آب، باید بهآنها آموزش دهیم كه قبل و بعد از حركات فیزیكی و نیز هنگام انجام ورزش هایی كه بیشاز 20 تا 30 دقیقه به طول می انجامد از مایعات استفاده كنند

نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi